Skip to content

Kutsal SU

Eski Türklerin “su” hakkındaki inançları ile İslâm’ın bize öğrettiği “suyun kutsallığı” inancı hiç de birbiriyle çatışıyor değildir.

Read more

Hanif Türk’ün Tarih Perspektifi

Hanif Türk paradigması Arapların-Yahudilerin kendi atalarını Sam’a bağlayarak insanlık tarihini SAMİCİLİK ile izahlarını reddetmektedir.

Read more

‘BütünTürk’ler İçin Oğuznâme

Hanif Türk paradigması “Oğuz boyları” anlatısının Oğuz Kağan ile soy bağının kurulamayacağını, Oğuz adının hem doğu Asya’da hem de batı Asya’da ortaya çıktığını işaretle ifade etmektedir. Buna göre Oğuz, Ok-u-z, yani “boylar birliği” anlamı taşıdığından farklı zamanlarda bu birliği tesis eden kurucu öndere “Oğuz” adının verildiğini düşünebiliriz.

Read more

Hayvanlar Bizi Niçin Terketti?

Günümüz insanı gıda/kent/ulaşım sisteminin kölesidir. Bu kölelik “hayvan sorunu”ndan kaynaklanmaktadır.

Read more

Ahi, Feta, Fütüvvet Kavramları Ekseninde Fragmanlar

Türkiye’de muhafazakâr kesimin Yûnus Emre’nin Haçlılar-Moğollar-Bizans işgali altındaki bir coğrafyada dağdan 40 yıl odun toplaması meselesini ocak yakmak amacıyla açıklaması, şaşırtıcı bir sosyolojik/iktisadî bağlamsızlıktır.

Read more